Literatuur

“Literatuur” wordt in pregnantere zin vaak tegenover “lectuur” gesteld. Daar waar literaire auteurs vaak een boodschap op artistieke wijze willen overbrengen, zijn schrijvers van lectuur gericht op het schrijven van teksten die vooral ter ontspanning gelezen worden. Toch is wat tot de literaire canon gerekend wordt slechts een consensus en kunnen auteurs van wie het werk in een eerdere periode nog tot literatuur werd gerekend uit deze canon verdwijnen, en andersom.

Literatuur zou daardoor ook als volgt gedefinieerd kunnen worden: een verzameling teksten die door de smaakmakende gemeenschap als waardevol wordt beschouwd en volgens die gemeenschap bijzondere kenmerken heeft. Het blijft natuurlijk de vraag wie die “smaakmakende gemeenschap” precies is – veelal is dit een diffuus geheel van personen die samen het literaire veld uitmaken. Dit literaire veld is uiteraard steeds in beweging (het verandert voortdurend) en onderling verdeeld. Ook teksten die volgens deze opvatting als “niet-literair” moeten worden beschouwd kunnen toch literaire kenmerken vertonen, het onderscheid literatuur-lectuur is immers tamelijk arbitrair. Het betreft hier eerder een continuüm, geen zwart-wittegenstelling. Zo blijft van veel schrijvers onduidelijk of ze nu wel of niet tot de literatuurproducenten kunnen worden gerekend. U kunt dus een andere mening hebben dan wij, die de boeken in dit genre tot literatuur rekenen.

Bron Wikipedia