Disclaimer

Disclaimer – Vrijwaring

Ondanks dat de eBookOverleaf redactie de inhoud van de website met zorg samenstelt, kan de redactie of afgeleid daarvan de directie van Capital Rose Productions bv, niet instaan voor de volledigheid, juistheid of authenticiteit van de inhoud van deze site.

eBookOverleaf of Capital Rose aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de auteursrechtelijke aspecten van publicatie. Door plaatsing van een inzending onderschrijft de redactie van eBookOverleaf geen ideeën, suggesties of meningen die door auteurs worden verkondigd.

Beweringen en meningen, geuit in redactionele content, blogs, recensies, reacties op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteurs en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie. EBookOverleaf of Capital Rose, kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

eBookOverleaf of Capital Rose, kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De uitgever, redactie en medewerkers van eBookOverleaf alsmede de met eBookOverleaf samenwerkende bedrijven zijn eveneens niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie die door middel van eBookOverleaf is verkregen, zelfs indien dat verlies van data en gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft.

De redactie van eBookOverleaf behoudt zich het recht voor om voor haar moverende redenen en naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan de website. Zij is nimmer verplicht, noch vooraf noch achteraf, derden van deze wijzigingen op de hoogte te stellen.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De redactie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. EbookOverleaf of Capital Rose is niet verantwoordelijk voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Copyright

Op alle door EbookOverleaf verstrekte informatie, op de website aanwezige voorzieningen en op de vormgeving van de website is copyright van toepassing met uitzondering van die zaken waarbij uitdrukkelijk is vermeld dat het copyright bij een ander berust. Het persoonlijk auteursrecht op de inzendingen berust en blijft berusten bij de betreffende auteurs.

Mochten er, geheel ter goeder trouw, afbeeldingen van producten en/of personen op deze site geplaatst zijn waarop copyright berust en de rechthebbende hier bezwaar tegen maakt, dan vragen wij de rechthebbende per ommegaande contact met ons op te nemen zodat wij deze plaatsing ongedaan kunnen maken.

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website en alle in deze website gebruikte broncodes berusten bij eBookOverleaf. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Capital Rose.

Bijdragen

Met een inzending geeft een bezoeker de redactie van eBookOverleaf toestemming voor publicatie op eBookOverleaf.com. Indien een bezoeker verlangt dat zijn of haar inzending van de website wordt verwijderd, zal de redactie van eBookOverleaf binnen een redelijke termijn aan dit verzoek voldoen.

eBookOverleaf behoudt zich het recht voor en is bevoegd tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen. Indien de door derden aangeboden en/of reeds geplaatste informatie strijdig is met de wet, met de belangen van Internetgebruikers in het algemeen en die van eBookOverleaf in het bijzonder, behoudt eBookOverleaf zich het recht voor dergelijke informatie zonder verdere opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar systemen. Geweigerde en/of verwijderde informatie wordt zo spoedig mogelijk althans binnen een redelijke termijn vernietigd.

Meer in het bijzonder is de redactie van eBookOverleaf bevoegd om naar eigen inschatting en inzicht inzendingen te plaatsen dan wel zonder verdere opgave van redenen te weigeren. De redactie van eBookOverleaf kan nimmer worden verplicht aangeboden inzendingen te publiceren. Aangeboden inzendingen die niet worden geplaatst zullen zo spoedig mogelijk worden vernietigd.

Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten van publicatie. De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren, in te korten of te verwijderen om welke reden dan ook.

Privacy

eBookOverleaf verklaart de gegevens en informatie verkregen van haar bezoekers niet aan derden ter beschikking te stellen, behoudens het geval dat dit noodzakelijk is in verband met de koop van een product op deze site door een bezoeker. eBookOverleaf houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en de overige geldende privacy regels en reglementen.

Links

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via eBookOverleaf een externe link is opgenomen naar zijn site, zal eBookOverleaf met deze eigenaar in overleg treden en desgevraagd de betreffende link binnen een redelijke termijn verwijderen.

Slot

eBookOverleaf wordt mogelijk gemaakt door Capital Rose Productions bv. Daarom zijn op al onze activiteiten ook van toepassing de algemene voorwaarden van Capital Rose Productions bv, als gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.